03.02.2021 კოლეჯის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

 

,,პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების  განმახორციელებელ დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ“ 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  მინისტრის 2021 წლის 29 იანვრის N43965 ბრძანების მე-3 პუნქტის საფუძველზე,

კოლეჯის დირექტორის 2021 წლის 03 თებერვლის  #1/4 ბრძანებით  

ახალი კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით  სსიპ - ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში 

სასწავლო პროცესი გაგრძელდება დისტანციური სწავლების/კომუნიკაციის  ფორმის გამოყენებით

2021 წლის 01 მარტამდე.