პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის და წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის წესი