სწავლის დაწყება!

სსიპ-ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში სასწავლო პროცესი დაიწყო

8 ნოემბერს. 2022 წლის მეღებაზე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის.

ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დირექტორი,

ადმინისტრაცია და პროფესიული მასწავლებლები

ულოცავენ პროფესიულ სტუდენტებს სწავლის დაწყებას!