,,პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების  განმახორციელებელ დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ“ 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  მინისტრის 2021 წლის 29 იანვრის N43965 ბრძანების მე-3 პუნქტის საფუძველზე,

კოლეჯის დირექტორის 2021 წლის 03 თებერვლის  #1/4 ბრძანებით  

ახალი კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით  სსიპ - ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში 

სასწავლო პროცესი გაგრძელდება დისტანციური სწავლების/კომუნიკაციის  ფორმის გამოყენებით

2021 წლის 01 მარტამდე.

 

 

 

 

 

 

გაცნობებთ, რომ 18 იანვრიდან განახლდება სასწავლო პროცესი, რომელიც გაგრძელდება ონლაინ რეჟიმში.
 
გისურვებთ წარმატებებს!

 

 

 

 

 

სსიპ - . გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის

დირექტორის

ბრძანება # 2/17

2020 წლის 29 სექტემბერი

. გორი

 

       მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ:

    საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის N152/ნ   ბრძანებით დამტკიცებული „ პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის, სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დირექტორის 2020 წლის 24 ივლისის N1/59 ბრძანებით დამტკიცებული ,,სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის წესის თანახმად 2020 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული შემოქმედებითი ტურების შედეგების საფუძველზე

ვბრძანებ:

 

  1. ჩაირიცხონ მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზეპიანისტ აკომპანიატორი" და მიენიჭოთ პროფესიული სტუდენტის სტატუსი შემდეგ აპლიკანტებს:

 

0215.3.1 პიანისტ-აკომპანიატორი

 

ადგილების რაოდენობა: 8                     გამსვლელი ქულა: 67

 

 

 N

 გვარი

სახელი

1

კავსაძე

ნათია

2

თამარაშვილი

ანანო

3

პარასკებაშვილი

ანა

4

ბეგიჯანაშვილი

ირინა

5

ბეგიჯანაშვილი

ლანდა

6

პაპუკიშვილი

მაკა

7

გურგენაშვილი

მზია

 

  1. ჩაირიცხონმოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „მუსიკის რეპეტიტორი" და მიენიჭოთ პროფესიული სტუდენტის სტატუსი შემდეგ აპლიკანტებს:

                                                 0215.3.1      მუსიკის რეპეტიტორი

      ადგილების რაოდენობა: 16                                       გამსვლელი ქულა:  82

 

 

 N

 

გვარი

 

სახელი

1

გიგაური

ნინო

2

ბეგიჯანაშვილი

ალინა

3

ბერიშვილი

მარიამი

4

ჩიხლაძე

მარიამ

5

ნებიერიძე

ზაურ

6

ვათიაშვილი

ხატია

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. დაევალოს მიმღები კომისიის მდივანს, ნინო გივიაშვილს ბრძანების გამოქვეყნება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ გვერდზე.
  2. პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის დაწყების თარიღად განისაზღვროს 2020 წლის  5 ოქტომბერი.
  3. ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.
  4. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია მისი ოფიციალური წესით გაცნობიდან 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში გორის რაიონულ სასამართლოში (მის.: გორი, ჯორბენაძის ქუჩა #30). 

 

 

                                            დირექტორი  -    ნადეჟდა მანჯავიძე

                                            ხელმოწერილია

 

გაცნობებთ, რომ 2020 წლის საშემოდგომო მიღებაზე ჩარიცხულ სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესი

დაიწყება 5 ოქტომბერს.

 

გისურვებთ წარმატებებს!

 

 

 

 

 

 

სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის

დირექტორის

ბრძანება # 2/17

2020 წლის 29 სექტემბერი

ქ. გორი

   

       მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ:

    საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის N152/ნ   ბრძანებით დამტკიცებული „ პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის, სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დირექტორის 2020 წლის 24 ივლისის N1/59 ბრძანებით დამტკიცებული ,,სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის წესის თანახმად 2020 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული შემოქმედებითი ტურების შედეგების საფუძველზე

                                                                                                              ვბრძანებ:

 

  1. ჩაირიცხონ მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „პიანისტ აკომპანიატორი" და მიენიჭოთ პროფესიული სტუდენტის სტატუსი შემდეგ აპლიკანტებს:

 

                                                                                                  0215.3.1 პიანისტ-აკომპანიატორი

 

                                  ადგილების რაოდენობა: 8                                       გამსვლელი ქულა: 67

 

 N

 გვარი

   სახელი

1

კავსაძე

ნათია

2

თამარაშვილი

ანანო

3

პარასკებაშვილი

ანა

4

ბეგიჯანაშვილი

ირინა

5

ბეგიჯანაშვილი

ლანდა

6

პაპუკიშვილი

მაკა

7

გურგენაშვილი

მზია

 

  1. ჩაირიცხონ მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზემუსიკის რეპეტიტორი" და მიენიჭოთ პროფესიული სტუდენტის სტატუსი შემდეგ აპლიკანტებს:

 

                                                 0215.3.1      მუსიკის რეპეტიტორი

                         ადგილების რაოდენობა: 16                                       გამსვლელი ქულა:  82

      

 

 N

 

გვარი

 

  სახელი

1

გიგაური

ნინო

2

ბეგიჯანაშვილი

ალინა

3

ბერიშვილი

მარიამი

4

ჩიხლაძე

მარიამ

5

ნებიერიძე

ზაურ

6

ვათიაშვილი

ხატია

 

 3. დაევალოს მიმღები კომისიის მდივანს, ნინო გივიაშვილს ბრძანების გამოქვეყნება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ გვერდზე.

 4. პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის დაწყების თარიღად განისაზღვროს 2020 წლის  5 ოქტომბერი.

 5. ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

6. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია მისი ოფიციალური წესით გაცნობიდან 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში გორის რაიონულ სასამართლოში (მის.: გორი, ჯორბენაძის ქუჩა #30). 

 

 

 

                                            დირექტორი  -    ნადეჟდა მანჯავიძე

                                            ხელმოწერილია

 

 

 

 

 

 

"ქალაქების - თბილისის, გორის, რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ფოთის, ბათუმისა და ქობულეთის ტერიტორიაზე

მოქმედი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწებულებების მიერ სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ"

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 01 ოქტომბრის ბრძანების 1-ლი პუნქტის  „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე

კოლეჯის დირექტორის 2020 წლის 01 ოქტომბრის  #1/85 ბრძანებით

სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში სასწავლო პროცესი აღდგება 01 ოქტომბერიდან.

 

 

"ქალაქების - თბილისის, გორის, რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ფოთის, ბათუმისა და ქობულეთის ტერიტორიაზე მოქმედი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწებულებების მიერ სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ"

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 11 სექტემბრის ბრძანების მე-2 პუნქტის საფუძველზე

კოლეჯის დირექტორის 2020 წლის 14 სექტემბრის #1/78 ბრძანებით შეჩერებულია სასწავლო პროცესი

2020 წლის 1 ოქტომბრამდე.

 

 

 

2020 წლის საშემოდგომო მიღების  20-21 აგვისტოს და 1 სექტემბერს ჩატარებული შემოქმედებითი ტურების საბოლოო შედეგები

 

მაქსიმალური შეფასება  100 ქულა

მინიმალური შეფასება 51 ქულა

 

                  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა პიანისტ - აკომპანიატორი 0215.3.1

 

#

 

პროგრამის ტიპი

 

აპლიკანტის  გვარი

 

აპლიკანტის  სახელი

 

შემოქმედებით ტურზე მიღებული ქულა

 

გადალახა/ვერ გადალახა

1

მოდულური

კავსაძე

ნათია

100

გადალახა

2

მოდულური

თამარაშვილი

ანანო

95

გადალახა

3

მოდულური

პარასკებაშვილი

ანა

91

გადალახა

4

მოდულური

ბეგიჯანაშვილი

ირინა

82

გადალახა

5

მოდულური

ბეგიჯანაშვილი

ლანდა

81

გადალახა

6

მოდულური

პაპუკიშვილი

მაკა

79

გადალახა

7

მოდულური

გურგენაშვილი

მზია

67

გადალახა

 

 

 

 

 

 

 

                    პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მუსიკის რეპეტიტორი 0215.3.1

 

#

 

პროგრამის ტიპი

 

აპლიკანტის  გვარი

 

აპლიკანტის  სახელი

 

შემოქმედებით ტურზე მიღებული ქულა

 

გადალახა/ვერ გადალახა

1

მოდულური

ბეგიჯანაშვილი

ირინა

92

გადალახა

2

მოდულური

თამარაშვილი

ანანო

90

გადალახა

3

მოდულური

გიგაური

ნინო

88

გადალახა

4-6

მოდულური

ბეგიჯანაშვილი

ალინა

84

გადალახა

4-6

მოდულური

ბერიშვილი

მარიამი

84

გადალახა

4-6

მოდულური

ჩიხლაძე

მარიამ

84

გადალახა

7

მოდულური

ნებიერიძე

ზაურ

83

გადალახა

8

მოდულური

ვათიაშვილი

ხატია

82

გადალახა

9

მოდულური

პაპუკიშვილი

მაკა

71

გადალახა

 

 

 

 

 

 

 

 

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта