სსიპ - . გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის

დირექტორის

ბრძანება # 2/17

2020 წლის 29 სექტემბერი

. გორი

 

       მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ:

    საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის N152/ნ   ბრძანებით დამტკიცებული „ პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის, სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დირექტორის 2020 წლის 24 ივლისის N1/59 ბრძანებით დამტკიცებული ,,სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის წესის თანახმად 2020 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული შემოქმედებითი ტურების შედეგების საფუძველზე

ვბრძანებ:

 

  1. ჩაირიცხონ მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზეპიანისტ აკომპანიატორი" და მიენიჭოთ პროფესიული სტუდენტის სტატუსი შემდეგ აპლიკანტებს:

 

0215.3.1 პიანისტ-აკომპანიატორი

 

ადგილების რაოდენობა: 8                     გამსვლელი ქულა: 67

 

 

 N

 გვარი

სახელი

1

კავსაძე

ნათია

2

თამარაშვილი

ანანო

3

პარასკებაშვილი

ანა

4

ბეგიჯანაშვილი

ირინა

5

ბეგიჯანაშვილი

ლანდა

6

პაპუკიშვილი

მაკა

7

გურგენაშვილი

მზია

 

  1. ჩაირიცხონმოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „მუსიკის რეპეტიტორი" და მიენიჭოთ პროფესიული სტუდენტის სტატუსი შემდეგ აპლიკანტებს:

                                                 0215.3.1      მუსიკის რეპეტიტორი

      ადგილების რაოდენობა: 16                                       გამსვლელი ქულა:  82

 

 

 N

 

გვარი

 

სახელი

1

გიგაური

ნინო

2

ბეგიჯანაშვილი

ალინა

3

ბერიშვილი

მარიამი

4

ჩიხლაძე

მარიამ

5

ნებიერიძე

ზაურ

6

ვათიაშვილი

ხატია

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. დაევალოს მიმღები კომისიის მდივანს, ნინო გივიაშვილს ბრძანების გამოქვეყნება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ გვერდზე.
  2. პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის დაწყების თარიღად განისაზღვროს 2020 წლის  5 ოქტომბერი.
  3. ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.
  4. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია მისი ოფიციალური წესით გაცნობიდან 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში გორის რაიონულ სასამართლოში (მის.: გორი, ჯორბენაძის ქუჩა #30). 

 

 

                                            დირექტორი  -    ნადეჟდა მანჯავიძე

                                            ხელმოწერილია

 

გაცნობებთ, რომ 2020 წლის საშემოდგომო მიღებაზე ჩარიცხულ სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესი

დაიწყება 5 ოქტომბერს.

 

გისურვებთ წარმატებებს!

 

 

 

 

 

 

სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის

დირექტორის

ბრძანება # 2/17

2020 წლის 29 სექტემბერი

ქ. გორი

   

       მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ:

    საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის N152/ნ   ბრძანებით დამტკიცებული „ პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის, სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დირექტორის 2020 წლის 24 ივლისის N1/59 ბრძანებით დამტკიცებული ,,სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის წესის თანახმად 2020 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული შემოქმედებითი ტურების შედეგების საფუძველზე

                                                                                                              ვბრძანებ:

 

  1. ჩაირიცხონ მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „პიანისტ აკომპანიატორი" და მიენიჭოთ პროფესიული სტუდენტის სტატუსი შემდეგ აპლიკანტებს:

 

                                                                                                  0215.3.1 პიანისტ-აკომპანიატორი

 

                                  ადგილების რაოდენობა: 8                                       გამსვლელი ქულა: 67

 

 N

 გვარი

   სახელი

1

კავსაძე

ნათია

2

თამარაშვილი

ანანო

3

პარასკებაშვილი

ანა

4

ბეგიჯანაშვილი

ირინა

5

ბეგიჯანაშვილი

ლანდა

6

პაპუკიშვილი

მაკა

7

გურგენაშვილი

მზია

 

  1. ჩაირიცხონ მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზემუსიკის რეპეტიტორი" და მიენიჭოთ პროფესიული სტუდენტის სტატუსი შემდეგ აპლიკანტებს:

 

                                                 0215.3.1      მუსიკის რეპეტიტორი

                         ადგილების რაოდენობა: 16                                       გამსვლელი ქულა:  82

      

 

 N

 

გვარი

 

  სახელი

1

გიგაური

ნინო

2

ბეგიჯანაშვილი

ალინა

3

ბერიშვილი

მარიამი

4

ჩიხლაძე

მარიამ

5

ნებიერიძე

ზაურ

6

ვათიაშვილი

ხატია

 

 3. დაევალოს მიმღები კომისიის მდივანს, ნინო გივიაშვილს ბრძანების გამოქვეყნება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ გვერდზე.

 4. პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის დაწყების თარიღად განისაზღვროს 2020 წლის  5 ოქტომბერი.

 5. ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

6. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია მისი ოფიციალური წესით გაცნობიდან 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში გორის რაიონულ სასამართლოში (მის.: გორი, ჯორბენაძის ქუჩა #30). 

 

 

 

                                            დირექტორი  -    ნადეჟდა მანჯავიძე

                                            ხელმოწერილია

 

 

 

 

 

 

"ქალაქების - თბილისის, გორის, რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ფოთის, ბათუმისა და ქობულეთის ტერიტორიაზე

მოქმედი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწებულებების მიერ სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ"

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 01 ოქტომბრის ბრძანების 1-ლი პუნქტის  „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე

კოლეჯის დირექტორის 2020 წლის 01 ოქტომბრის  #1/85 ბრძანებით

სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში სასწავლო პროცესი აღდგება 01 ოქტომბერიდან.

 

 

"ქალაქების - თბილისის, გორის, რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ფოთის, ბათუმისა და ქობულეთის ტერიტორიაზე მოქმედი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწებულებების მიერ სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ"

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 11 სექტემბრის ბრძანების მე-2 პუნქტის საფუძველზე

კოლეჯის დირექტორის 2020 წლის 14 სექტემბრის #1/78 ბრძანებით შეჩერებულია სასწავლო პროცესი

2020 წლის 1 ოქტომბრამდე.

 

 

 

2020 წლის საშემოდგომო მიღების  20-21 აგვისტოს და 1 სექტემბერს ჩატარებული შემოქმედებითი ტურების საბოლოო შედეგები

 

მაქსიმალური შეფასება  100 ქულა

მინიმალური შეფასება 51 ქულა

 

                  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა პიანისტ - აკომპანიატორი 0215.3.1

 

#

 

პროგრამის ტიპი

 

აპლიკანტის  გვარი

 

აპლიკანტის  სახელი

 

შემოქმედებით ტურზე მიღებული ქულა

 

გადალახა/ვერ გადალახა

1

მოდულური

კავსაძე

ნათია

100

გადალახა

2

მოდულური

თამარაშვილი

ანანო

95

გადალახა

3

მოდულური

პარასკებაშვილი

ანა

91

გადალახა

4

მოდულური

ბეგიჯანაშვილი

ირინა

82

გადალახა

5

მოდულური

ბეგიჯანაშვილი

ლანდა

81

გადალახა

6

მოდულური

პაპუკიშვილი

მაკა

79

გადალახა

7

მოდულური

გურგენაშვილი

მზია

67

გადალახა

 

 

 

 

 

 

 

                    პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მუსიკის რეპეტიტორი 0215.3.1

 

#

 

პროგრამის ტიპი

 

აპლიკანტის  გვარი

 

აპლიკანტის  სახელი

 

შემოქმედებით ტურზე მიღებული ქულა

 

გადალახა/ვერ გადალახა

1

მოდულური

ბეგიჯანაშვილი

ირინა

92

გადალახა

2

მოდულური

თამარაშვილი

ანანო

90

გადალახა

3

მოდულური

გიგაური

ნინო

88

გადალახა

4-6

მოდულური

ბეგიჯანაშვილი

ალინა

84

გადალახა

4-6

მოდულური

ბერიშვილი

მარიამი

84

გადალახა

4-6

მოდულური

ჩიხლაძე

მარიამ

84

გადალახა

7

მოდულური

ნებიერიძე

ზაურ

83

გადალახა

8

მოდულური

ვათიაშვილი

ხატია

82

გადალახა

9

მოდულური

პაპუკიშვილი

მაკა

71

გადალახა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 წლის 18 აგვისტოს  სამუსიკო კოლეჯის სააკონცერტო დარბაზში ჩატარდა კონსულტაცია

პროფესიულ პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისათვის

შემოქმედებითი ტურთან დაკავშირებით.

 

 

 
 
 
2020 წლის საშემოდგომო მიღების შემოქმედებითი ტურების განრიგი 
 
 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მუსიკის რეპეტიტორი-0215.3.1
 
20 აგვისტო - 10:30 საათი  აუდიტორია N16 
 
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა პიანისტ-აკომპანიატორი-0215.3.1
 
21 აგვისტო - 11:00 საათი   საკონცერტო დარბაზი,  აუდიტორია N16
 
 
 
 

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта